FWR STRATEGY

FWR Strategy je typ investiční služby správy aktiv klienta, jejímž základem jsou investice do fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů obhospodařovaných Raiffeisen investiční společností a.s. Nabízí se Vám tak příležitost, která byla v minulosti dostupná pouze úzké skupině institucionálních investorů.

Široké spektrum strategií

Pouze pro investory privátního bankovnictví FWR

Daňová efektivita

Pokročilá řešení pro Vaše investice

Pro zobrazení videa je potřeba váš souhlas s marketingovými cookies. Změnu nastavení provedete na stránce politika cookies.

Výhody fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů v rámci služby FWR Strategy

Profesionální správa prostřednictvím odborného týmu portfolio manažerů Raiffeisen investiční společnosti

Využití pokročilých investičních nástrojů (finanční deriváty)

Diverzifikace portfolia fondů formou alternativních investic

Aktivní řízení fondů metodou TOP-DOWN

Výhodná poplatková struktura s nízkými náklady

Daňová optimalizace investice na úrovni fondů - investor je při držení fondu déle než 3 roky osvobozen od daně z příjmu

Upozornění pro investory

FWR Strategy je investiční služba individuální správy portfolia prostřednictvím investic do fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů. Poskytovatelem investiční služby je Raiffeisenbank a.s. Obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů je Raiffeisen investiční společnost a.s. Fondy kvalifikovaných investorů mohou být veřejně nabízeny, jejich podílníkem se ale může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fondy nejsou garantovaným produktem. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit. Další informace jsou k dispozici v produktových materiálech a smluvní dokumentaci FWR Strategy, ve sdělení klíčových informací a statutech fondů.
Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.