FWR STRATEGY

FWR Strategy je typ investiční služby správy aktiv klienta, jejímž základem jsou investice do fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Raiffeisen investiční společností a.s. Nabízí se Vám tak příležitost, která byla v minulosti dostupná pouze úzké skupině institucionálních investorů.

  • Široké spektrum strategií

  • Pouze pro kvalifikované investory privátního bankovnictví FWR

  • Daňová efektivita

Výhody fondů kvalifikovaných investorů v rámci služby FWR Strategy

  • Profesionální správa prostřednictvím odborného týmu portfolio manažerů Raiffeisen investiční společnosti

  • Využití pokročilých investičních nástrojů (finanční deriváty)

  • Diverzifikace portfolia fondů formou alternativních investic

  • Aktivní řízení fondů kvalifikovaných investorů metodou TOP-DOWN

  • Výhodná poplatková struktura s nízkými náklady

  • Daňová optimalizace investice na úrovni fondů - investor je při držení fondu déle než 3 roky osvobozen od daně z příjmu

Upozornění pro investory

FWR Strategy je investiční služba individuální správy portfolia prostřednictvím investic do fondů kvalifikovaných investorů. Poskytovatelem investiční služby je Raiffeisenbank a.s. Obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů je Raiffeisen investiční společnost a.s. Tyto fondy mohou být veřejně nabízeny, jejich podílníkem se ale může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fondy nejsou garantovaným produktem. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit. Další informace jsou k dispozici v produktových materiálech a smluvní dokumentaci FWR Strategy, ve sdělení klíčových informací a statutech fondů.