FWR STRATEGY 45 ESG

FWR Strategy 45 ESG obsahuje v neutrální strategické alokaci 55 % dluhopisů a 45 % akcií. Fond se zaměřuje na společnosti, které jsou klasifikovány jako udržitelné, tj. ESG. ESG znamená životní prostředí (environment - E), společnost – (social - S) a řízení a správa podniků (governance - G). Kladen je důraz i na fundamentální parametry a finanční stabilitu a sílu vybraných společností. Zároveň není investováno do určitých oborů, jako je například zbrojení nebo rostlinné genetické inženýrství a ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva. Fond investuje primárně do tří otevřených podílových fondů společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., které se na oblast ESG specializují, a to v různém váhovém poměru (v rámci strategické a taktické alokace portfolia fondu): Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien.

Výhodná poplatková struktura

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Denní oceňování

Základní informace o fondu

ISIN    CZ0008476157
typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
měna CZK 
vstupní poplatek 0 %
výstupní poplatek 0 %
poplatek za obhospodařování 1,1 %

Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Upozornění pro investory

FWR Strategy je investiční služba individuální správy portfolia prostřednictvím investic do fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů. Poskytovatelem investiční služby je Raiffeisenbank a.s. Obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů je Raiffeisen investiční společnost a.s. Fondy kvalifikovaných investorů mohou být veřejně nabízeny, jejich podílníkem se ale může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fondy nejsou garantovaným produktem. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit. Další informace jsou k dispozici v produktových materiálech a smluvní dokumentaci FWR Strategy, ve sdělení klíčových informací a statutech fondů.
Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.