FWR STRATEGY 60

FWR Strategy 60 obsahuje v neutrální strategické alokaci 60 % akcií a 40 % dluhopisů. Fond umožňuje diversifikovat portfolio prostřednictvím tzv. alternativních investic. V portfoliu je dále možné využívat pokročilých investičních nástrojů (např. finanční deriváty - měnové forwardy a swapy, futures na akciové indexy aj.). Fond obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost.

Výhodná poplatková struktura

Otevřená architektura

Denní oceňování

Základní informace o fondu

ISIN    CZ0008475985 
typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
měna CZK 
vstupní poplatek 0 %
výstupní poplatek 0 %
poplatek za obhospodařování 1,2 %

Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Upozornění pro investory

FWR Strategy je investiční služba individuální správy portfolia prostřednictvím investic do fondů kvalifikovaných investorů. Poskytovatelem investiční služby je Raiffeisenbank a.s. Obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů je Raiffeisen investiční společnost a.s. Tyto fondy mohou být veřejně nabízeny, jejich podílníkem se ale může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fondy nejsou garantovaným produktem. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit. Další informace jsou k dispozici v produktových materiálech a smluvní dokumentaci FWR Strategy, ve sdělení klíčových informací a statutech fondů.
Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.