FWR STRATEGY 60

FWR Strategy 60 obsahuje v neutrální strategické alokaci 60 % akcií a 40 % dluhopisů. Fond umožňuje diversifikovat portfolio prostřednictvím tzv. alternativních investic. V portfoliu je dále možné využívat pokročilých investičních nástrojů (např. finanční deriváty - měnové forwardy a swapy, futures na akciové indexy aj.). Fond obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost.

Výhodná poplatková struktura

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Denní oceňování

Základní informace o fondu

ISIN    CZ0008475985 
typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
měna CZK 
vstupní poplatek 0 %
výstupní poplatek 0 %
poplatek za obhospodařování 1,2 %

Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Upozornění pro investory

FWR Strategy je investiční služba individuální správy portfolia prostřednictvím investic do fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů. Poskytovatelem investiční služby je Raiffeisenbank a.s. Obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů a speciálních fondů je Raiffeisen investiční společnost a.s. Fondy kvalifikovaných investorů mohou být veřejně nabízeny, jejich podílníkem se ale může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fondy nejsou garantovaným produktem. Daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit. Další informace jsou k dispozici v produktových materiálech a smluvní dokumentaci FWR Strategy, ve sdělení klíčových informací a statutech fondů.
Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.