FWR Private Equity Fund II

FWR Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
(dále jen "FWR Private Equity Fund II“ nebo „Fond“)

Investice uzavřeného Fondu do private equity

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Velmi nízká likvidita Fondu

Informace o fondu

FWR Private Equity Fund II je uzavřený podílový fond, který obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „RIS“). Fond realizuje investice typu private equity a za tím účelem investuje až 100 % čisté hodnoty aktiv do společnosti ARX CE V COÖPERATIEF U.A., která dále investuje do středních podniků se střední kapitalizací, s významným potenciálem zhodnocení (private equity). Dále může Fond investovat do konzervativních nástrojů a finančních derivátů. Informace o investiční strategii Fondu naleznete v čl. 8 statutu Fondu. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 10 % z výnosu Fondu přesahujícího 5 % p.a., který je uplatňován při odkupu podílového listu nebo při ukončení Fondu a je splatný při vypořádání. Fond je vytvořen na dobu 12 let a tří měsíců, dnem zrušení fondu je 1. 1. 2036. Fond může být veřejně nabízen, podílníkem ale se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb.

Rizika související s investováním do Fondu

Fond je nabízen investorům privátního bankovnictví FWR, kteří poskytnou prohlášení kvalifikovaného investora pro RIS, s investičním horizontem 10-12 let a se zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou míru rizika spojenou s investicemi do úzkého okruhu vybraných subjektů, přičemž tyto investice mohou vykazovat velmi nízkou likviditu. Fond nezahrnuje žádnou ochranu proti tržnímu a kreditnímu (úvěrovému) riziku.

Základní informace o fondu

ISIN    CZ0008477981
typ fondu fond kvalifikovaných investorů
měna CZK 
vstupní poplatek 2 % 
výstupní poplatek aktuálně není možné zadat odkup
poplatek za obhospodařování 1,5 %
výkonnostní poplatek až 10 % z výnosu fondu přesahujícího 5 % p.a.

Poplatek, který není ve výše uvedeném přehledu uveden, není účtován. Podrobný přehled poplatků a nákladů souvisejících s investováním do Fondu včetně scénářů výkonnosti jsou dostupné ve Sdělení klíčových informací.

Upozornění pro investory

Investor nese plně riziko své investice do Fondu. Investice do podílových listů vydaných Fondem nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů. Investice do podílových listů vydaných Fondem podléhají investičním rizikům včetně možné ztráty investované částky. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti či výnosů. Hodnota podílových listů vydaných Fondem může klesnout, jakož i stoupnout. Zdanění majetku zákazníka vždy závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. je distributorem investičních fondů spravovaných RIS. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/právní/účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/právními/účetními důsledky investice do podílového listu vydaných Fondem zůstává plně na klientovi.