FWR Private Equity Fund I

FWR Private Equity Fund I je uzavřený podílový fond, který uskutečňuje investice především do fondu Genesis Private Equity Fund IV L.P., který dále investuje do středních podniků se střední kapitalizací, s významným potenciálem zhodnocení (private equity). Dále může fond investovat do konzervativních nástrojů a finančních derivátů. Fond je určen pro kvalifikované investory s investičním horizontem 10-12 let, se zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou míru rizika spojenou s investicemi do úzkého okruhu vybraných subjektů, přičemž tyto investice mohou vykazovat velmi nízkou likviditu. Fond obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost.

Investice do private equity

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Investiční horizont 10-12 let

Základní informace o fondu

ISIN    CZ0008476249
typ fondu fond kvalifikovaných investorů
měna CZK 
vstupní poplatek aktuálně není možné zadat nákup
výstupní poplatek aktuálně není možné zadat odkup
poplatek za obhospodařování 1,5 %
výkonnostní poplatek až 10 % z výnosu fondu přesahujícího 5 % p.a.

Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Upozornění pro investory

Jedná se o uzavřený fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost a.s. Fond realizuje investice typu private equity a za tím účelem investuje až 100 % čisté hodnoty aktiv do společnosti Genesis Private Equity Fund IV L.P. Informace o investiční strategii naleznete v čl. 8 statutu. Klient nese plně riziko své investice. Investice do podílových listů vydaných fondem nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů. Investice do podílových listů vydaných fondem podléhají investičním rizikům včetně možné ztráty investované částky. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti či výnosů. Hodnota podílových listů vydaných fondem může klesnout, jakož i stoupnout. Zdanění majetku zákazníka vždy závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do podílového listu vydaných fondem zůstává plně na klientovi. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 10 % z výnosu fondu přesahujícího 5% p.a., který je uplatňován při odkupu podílového listu nebo při ukončení fondu a je splatný při vypořádání. Další informace o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statut fondu jsou k dispozici v češtině www.fwr.cz. Fond může být veřejně nabízen, podílníkem ale se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb.