PODÍLOVÉ FONDY

Podílové fondy umožňují investovat do akcií a dluhopisů hromadně spolu s dalšími investory. Díky velkému objemu investice lze dosáhnout na některé jinak nedostupné produkty nebo provádět některé investice za výhodnějších podmínek.

Investiční zaměření podílových fondů

Raiffeisenbank nabízí svým klientům v privátním bankovnictví jak fondy Raifeisen investiční společnosti, Raiffeisen Capital Managementu, tak i nejvýznamnější světové fondy - používá tzv. otevřenou architekturu.

Základní typy podílových fondů

Fondy peněžního trhu

Nejbezpečnější, ale zároveň i nejméně výnosné fondy pro velmi konzervativní investeory. Jsou vhodné pro krátkodobý investiční horizont (do jednoho roku). Kromě bezpečných dluhopisů zahrnují termínované vklady nebo státní pokladní poukázky.

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou určeny pro zkušenější investory, kteří chtějí rozdělit investici mezi akcie a dluhopisy. Typicky má investiční horizont 5-8 let.

Dluhopisové fondy

Fondy pro konzervativní investory s investičním horizontem 3-5 let. Kromě  kvalitních dluhopisů (například se zárukou státu nebo vydávaných centrálními bankami)  může být tvořen i akciemi, ale pouze do 10 % aktiv fondu.

Akciové fondy

Fondy vhodné pro dynamické a agresivní investory, kteří jsou ochotni akceptovat vysoké riziko, za což ale mohou získat výnos až několik desítek procent v horizontu kolem 8 let. Jsou tvořeny zejména akciemi a z malé části bývají tvořeny neakciovými produkty, nejčastěji dluhopisy.

 Speciální typy fondů

Fondy fondů

Fondy, které jsou složeny převážně z podílových listů jiných podílových fondů. Jsou vhodné pro různé typy investorů - záleží na složení dílčích podílových fondů. Optimální investiční horizont je 5 a více let.

Zajištěné (garantované) fondy

Fondy pro konzervativní investory, prostřednictvím kterých je možné investovat do indexů odrážejících vývoj světových finančních trhů. Fondy se snaží zajistit bezpečnou návratnost pevné části investice (i 100 %) při současné účasti na kapitálovém trhu. Investiční horizont je u jednotlivých fondů většinou pevně dán (pohybuje se okolo 5 let).

V České republice se investování a fungování podílových fondů řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka. Jakýkoliv podílový fond určený k distribuci na území ČR musí mít povolení a registraci ČNB.